۱- تمام

مرد چوبی تمام خود را خالی کرد و خوابید. «بهشب»

۲- راهی برای ماندن

وقتی آزادش کردند فرار میکرد و فحش میداد.  «جغد بندری»

۳- داستان.

شبت بخیر. «کیوان»

۴- یک داستان ده کلمه ای هشت کلمه
کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه نه کاهوست «ماهی بالی»